نصرت آباد – جنوب شرقی کرج – ۲ بهمن – ۱۳۹۴ – قسمت دوم